POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Kaštela

Policijska postaja Kaštela
POLICIJSKA POSTAJA KAŠTELA
Kaštel Sućurac, Ante Starčevića 17 A
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/309 089; 309 060
telefon - upravni poslovi: 021/307 591
faks:  021/309 055
 

Policijska postaja Kaštela teritorijalno pokriva područje Grada Kaštela, te općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica na ukupnoj površini od oko 250 km kvadratnih na kojoj prebiva oko 49 400 stanovnika. Karakteristično je da područje Grada Kaštela obuhvaća oko 30 km kvadratnih i tu živi preko 90 posto stanovništva dok općine kaštelanske zagore slabo nastanjene, te se prosuđuje da na području kaštelanske zagore živi oko 3 010 stanovnika. Granice područja djelovanja policijske postaje Kaštela, poklapaju se s teritorijalnim granicama grada Kaštela, te općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica. Područje Policijske postaje Kaštela povezano je sa susjednim općinama željezničkim i cestovnim pravcima (državna cesta D8 oko 22 km, županijska cesta oko 23 km, autocesta A1 oko 15 km).

Na području Policijske postaje Kaštela nalazi se više značajnih objekata, a to su: Zračna luka Split-Kaštela, Marina Kaštela, Tvornica cementa Sv. Juraj, Gradska športska dvorana, Željezara Split, Hoteli Resnik i Kastel, pet osnovnih škola i jedna srednja škola, te 11 vrtića, deset poštanskih ureda, pet banaka, FIN-a, 160 ugostiteljskih objekata i nekoliko objekata od kulturnih i povijesnih znamenitosti.
U Kaštel Sućurcu smješteno je administrativno je središte Grada Kaštela, gdje je smješteno Poglavarstvo Grada Kaštela i Vijeće Grada Kaštela, Stalna služba općinskog suda u Splitu, Prekršajni sud, Ured državne uprave, Ured za obranu i Porezni ured. 

Područje policijske postaje podijeljeno je na dva sektora, i to: I. Sektor obuhvaća područje Kaštel Sućurca, Kaštel Gomilice, Kaštel Kambelovca i Kaštel Lukšića. II. Sektor obuhvaća područje Kaštel Starog, Kaštel Novog, Kaštel Štafilića i Kaštelanske Zagore (općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica). U okviru I. i II. Sektora nalaze se i četiri kontakt-rajona i to Kaštel Sućurac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari i Kaštel Novi-Štafilić.
Policijska postaja Kaštela s južne strane u kaštelanskom zaljevu graniči s Postajom pomorske policije i njihovim područjem djelovanja na moru. Sa istočne strane Grada Kaštela i istočnom, sjevernom i sjeveroistočnom stranom Općine Lećevica, graniči s postajnim područjem Policijske postaje Solin. Sa sjeverozapadne strane Općine Lećevica i zapadne strane Općine Primorski Dolac, graniči s Postajnim područjem Policijske postaje Drniš, PU Šibensko-kninske. Sa zapadne strane graniči s postajnim područjem Policijske postaje Trogir.

Policijska postaja Kaštela ustrojena je kao mješovita policijska postaja II. kategorije unutar područja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja obuhvaća poslove policije, uključujući poslove operativnog dežurstva i kriminalističke policije, te upravne poslove. 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba). 
Službenici upravnih poslova obavljaju poslove u vezi: prijavništva domaćih i stranih državljana na svom području, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica i oružja, te druge upravne poslove.  

 
Postajom rukovodi načelnik Neno Gudelj.